Facebook (2015)

22.10.2015 - Iffi-Support (M.C.) (Eiweis + Lactose, Behandlung Mai 2015 )
05.08.2015 - Iffi-Support (H.S.) (vielleicht)
18.04.2015 - Iffi-Support

12.03.2015 - Fructoseintoleranz Plaudergruppe (N.S)
12.03.2015 - Fructoseintoleranz Plaudergruppe (N.S)
18.11.2014 - Fructoseintoleranz Plaudergruppe (E.E.S), Ernährt sich nach den Regeln II, III
14.01.2015 - Fructoseintoleranz Plaudergruppe (T.S)
14.01.2015 - Fructoseintoleranz Plaudergruppe (L.T) II

15.02.2015 - Fructoseintoleranz.. na und? (C.B.)
15.02.2015 - Fructoseintoleranz.. na und? (U.H.) II
15.02.2015 - Fructoseintoleranz.. na und? (O.P.)

22.05.2015 - Zöliakie Austausch (D.E)
15.05.2014 - Fruktose-Malabsorption (R.W.) II

07.10.2015 - Fructose Intoleranz (S.S)

18.05.2015 - Fructose Intoleranz (M.K.) (Kreuzallergie einer Bekannten)
24.04.2015 - Fructose Intoleranz (S.S.) (Ernährt sich nach den Regeln)
08.03.2015 - Fructose Intoleranz (B.Z)
07.02.2015 - Fructose Intoleranz (S.B.) (Verkauft ihre Tabletten)